آمادگی ناسا برای نصب سپر های خورشیدی تولید شده با پرینتر های سه بعدی در ایستگاه بین المللی فضایی

در تاریخ 1396-03-17 منتشر گردیده

ناسا یکی از مهمترین مشتریان شرکت هایی است که قطعات ویژه افزایشی (Additive manufacturing) تولید می کنند. در ادامه این روند، آنها قصد دارند تا سپر های تابشی تولید شده با پرینتر های سه بعدی را در ایستگاه بین المللی فضایی بکار گیرند.
آنها بطور مشخص قصد دارند تا این سپر ها را برای حفاظت از ماژول Beam (Bigelow Expandable Activity Module) استفاده کنند.
کاربرد این سپر محافظت از مقر اصلی در برابر تشعشعات کیهانی است. تا پیش از این، ناسا این سپرها را برای مقابله با تشعشعات و زباله های فضایی مورد آزمایش قرار داده بود. آزمایشات آنها اخیرا به پایان رسیده و حالت بهینه سپر ها برای سفر های فضایی بدست آمده است. هم اکنون متخصصین ایستگاه فضایی منتظر ارسال سپر ها هستند تا آنها را در ماژول Beam  نصب نمایند.


 

نمایش تصویر